Author Archives: admin

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี ร่วมส่งผลงานในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ความหลากหลายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่คณาจารย์และบุคคลการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งคิด วิจัย พัฒนา และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตีพิมพ์ในชื่อหนังสือ Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ใน หน้าที่ 310 – 313 นำเสนอโดย ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์  มหาวิทยาลัยตาปี Download  Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน เพื่อนำผลงานสู่เวทีระดับชาติของนักศึกษา

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) Community of Practice : CoP ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้: “แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเพื่อนำผลงานสู่เวทีระดับชาติของนักศึกษา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) การจัดการความรู้ : “แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Routine to Research : R2R การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) Community of Practice : CoP ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้: “Routine to Research : R2R ” การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การเขียนเอกสารบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ

สรุป ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) การจัดการความรู้ : ” แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนเอกสารบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download  ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

“Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students”

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้: “Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students”คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การสร้างผลงานทางวิชาการ

การสร้างผลงานทางวิชาการให้ประสบผลสำเร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้นั้นควรจะมีลักษณะดังนี้ การเลือกหัวข้องานวิจัยจากเรื่องที่ผู้ต้องการทำงานวิจัยสนใจ เช่นในเรื่องการเรียนการสอน เรื่องที่เป็นปัญหาในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เลือกหัวข้องานวิจัยจากเว็บไซต์ เวทีการประชุมงานวิชาการ และงานสัมมนาทางวิชาการ เลือกหัวข้องานวิจัยจากแนวโน้มของสังคมโลก  

Posted in งานวิจัย, งานวิชาการ | Leave a comment

เทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ยุคปัจจุบัน

จากเวทีเสวนา “เทคนิคการสอนและการสร้างผลงานทางวิชาการผ่านงานวิจัย” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสอนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ การสอนควรสร้างความเข้าใจในชั้นตอนของเนื้อหาและมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาควรมีการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจงานได้ง่าย ป้องกันการสับสนและเกิดความผิดพลาดจากการทำงาน มีการกระตุ้น จูงใจ นักศึกษาด้วยผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนและแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน การสร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างการเรียนทั้งในส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนโดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนและเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน เน้นทักษะในการปฏิบัติให้ก้บนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่นการนำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา สร้างความเข้าใจ โดยใช้การอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ในการตอบคำถามในแบบฝึกหัดหรือการบ้านเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับการปฏิบัติและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต แสดงวิธีการแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้เห็นในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ ตรวจงานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาและแจ้งผลย้อนกลับให้นักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด  

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การคบเพื่อน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งต่างๆ เป็นต้น (1) ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพื่อน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ ต้องระมัดระวังเรื่องยาเสพติด ความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น (2) ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคอยตรวจสอบดู นักศึกษาบางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาเรื่องการเดินทาง ปัญหาเรื่องการปรับตัว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงอยู่ และการเรียนในห้องเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทเหมือนพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ หมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมและคอยช่วยเหลือ (3) ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งในการใช้จ่ายส่วนตัวและการเรียน บางคนมีโทรศัพท์มือถือ และใช้เครื่องสำอางตามแฟชั่น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ถ้าครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนได้จะเกิดปัญหา แม้ว่าจะมีกองทุน กยศ. ให้กู้ยืม … Continue reading

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน | Leave a comment

การเทียบโอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเทียบโอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2553

Posted in การเทียบโอนรายวิชา | Leave a comment