Author Archives: Phrut Rasri

About Phrut Rasri

ผู้อำนวยการสำนักห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยตาปี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

เมื่อ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อให้การเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) Download เอกสารเผยแพร่ความรุ้การจัดการเรียนการสอน TQF

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปในวันวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง S306-307 อาคารศรีไพโรจน์ ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากการประชุมดังกล่าวได้จากลิ้งค์ข้างล่าง Download เอกสารเผยแพร่ความรู้กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

นโยบายและแผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยตาปีจัดทำแผนการจัดการความรู้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับการนำมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะวิชา บุคลากร และพัฒนางาน อันจะทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในภาระกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกสู่สังคม Download แผน KM 2556 มหาวิทยาลัย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2556

คำสั่งมหาวิทยาลัยตาปี ที่ 25/2556  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถาบัน(Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัยตาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังรายนามต่อไปนี้….. Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM มหาวิทยาลัยตาปี 2556

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดความรู้ ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้วิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2555 คำสั่ง KM2555  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment