Author Archives: teerayut

About teerayut

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางระหว่างวิทยาเขตของวิทยาลัยตาปี

จากการประชุมคณะผู้บริหารของสถาบัน เห็นว่าคววรมีแนวทางดังนี้ -จัดให้มีสัญญาณไฟจราจรที่หน้าวิทยาเขตพุนพิน – ทำป้ายบอกระยะทางก่อนถึงวิทยาเขตพุนพินเป็นระยะ – เพิ่มทางเบี่ยงก่อนถึงทางเข้าวิทยาเขตพุนพิน

Posted in สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน | Leave a comment

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ.2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 ……………………………………………………                เนื่องจากวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและให้สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศวิทยาลัยตาปี เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  จึงออกประกาศวิทยาลัยตาปี  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554ดังนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยตาปี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา … Continue reading

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำชุมชนวัดบางใบไม้

             การจัดตั้งตลาดน้ำในชุมชนวัดบางใบไม้เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตที่มีในชุมชนมาจำหน่ายในตลาดน้ำเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ต้องนำไปจำหน่ายถึงในเมือง ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบางใบไม้เองก็สามารถมาจับจ่ายซื้อของที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเข้าไปซื้อในเมือง เป็นการอุดหนุนคนในชุมชนเดียวกัน ส่วนผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การจราจรติดขัด ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาเสียงดัง เป็นต้น ทั้งนี้หากชุมชนบางใบไม้ต้องการจะจัดตั้งตลาดน้ำขึ้นมาในชุมชนวัดบางใบไม้ ควรจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ประชาคมของหมู่บ้านและควรเชิญตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนมามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมกันคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมกันรับ ส่วนการศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตลาดน้ำ (7Ps) พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาด (7Ps) โดยในภาพรวมให้ความสำคัญในระดับมาก คือ ด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสำคัญกับความสะอาดและถูกสุขลักษณะของสินค้า  ด้านบุคลากรให้ความสำคัญมากที่สุดกับการที่พ่อค้า/แม่ค้า/เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีอัธยาศัยดี  ด้านราคาให้ความสำคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่าย  ด้านผลิตภัณฑ์นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุดกับความสดใหม่และมีให้เลือกอย่างหลากหลาย  ด้านกระบวนการให้ความสำคัญกับการมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญกับการมีสินค้าให้ลูกค้าทดลองชิม

Posted in งานวิจัย | Leave a comment