Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี ร่วมส่งผลงานในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ความหลากหลายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่คณาจารย์และบุคคลการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งคิด วิจัย พัฒนา และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตีพิมพ์ในชื่อหนังสือ Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ใน หน้าที่ 310 – 313 นำเสนอโดย ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์  มหาวิทยาลัยตาปี Download  Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน เพื่อนำผลงานสู่เวทีระดับชาติของนักศึกษา

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) Community of Practice : CoP ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้: “แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเพื่อนำผลงานสู่เวทีระดับชาติของนักศึกษา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) การจัดการความรู้ : “แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Routine to Research : R2R การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) Community of Practice : CoP ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้: “Routine to Research : R2R ” การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การเขียนเอกสารบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ

สรุป ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) การจัดการความรู้ : ” แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนเอกสารบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download  ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

“Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students”

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้: “Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students”คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

เมื่อ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อให้การเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) Download เอกสารเผยแพร่ความรุ้การจัดการเรียนการสอน TQF

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปในวันวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง S306-307 อาคารศรีไพโรจน์ ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากการประชุมดังกล่าวได้จากลิ้งค์ข้างล่าง Download เอกสารเผยแพร่ความรู้กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

นโยบายและแผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยตาปีจัดทำแผนการจัดการความรู้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับการนำมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะวิชา บุคลากร และพัฒนางาน อันจะทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในภาระกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกสู่สังคม Download แผน KM 2556 มหาวิทยาลัย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2556

คำสั่งมหาวิทยาลัยตาปี ที่ 25/2556  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถาบัน(Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัยตาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังรายนามต่อไปนี้….. Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM มหาวิทยาลัยตาปี 2556

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment