Category Archives: งานวิชาการ

การสร้างผลงานทางวิชาการ

การสร้างผลงานทางวิชาการให้ประสบผลสำเร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้นั้นควรจะมีลักษณะดังนี้ การเลือกหัวข้องานวิจัยจากเรื่องที่ผู้ต้องการทำงานวิจัยสนใจ เช่นในเรื่องการเรียนการสอน เรื่องที่เป็นปัญหาในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เลือกหัวข้องานวิจัยจากเว็บไซต์ เวทีการประชุมงานวิชาการ และงานสัมมนาทางวิชาการ เลือกหัวข้องานวิจัยจากแนวโน้มของสังคมโลก  

Posted in งานวิจัย, งานวิชาการ | Leave a comment

เทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ยุคปัจจุบัน

จากเวทีเสวนา “เทคนิคการสอนและการสร้างผลงานทางวิชาการผ่านงานวิจัย” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสอนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ การสอนควรสร้างความเข้าใจในชั้นตอนของเนื้อหาและมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาควรมีการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจงานได้ง่าย ป้องกันการสับสนและเกิดความผิดพลาดจากการทำงาน มีการกระตุ้น จูงใจ นักศึกษาด้วยผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนและแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน การสร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างการเรียนทั้งในส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนโดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนและเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน เน้นทักษะในการปฏิบัติให้ก้บนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่นการนำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา สร้างความเข้าใจ โดยใช้การอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ในการตอบคำถามในแบบฝึกหัดหรือการบ้านเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับการปฏิบัติและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต แสดงวิธีการแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้เห็นในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ ตรวจงานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาและแจ้งผลย้อนกลับให้นักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด  

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment

บทความ เรื่องการตีความ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย : กรณีศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง* นายจักกฤษณ์ วรวีร์** นายศลทร คงหวาน*** กฎหมายกับการตีความกฎหมายนั้นเป็นของคู่กันเหมือนปลากับน้ำแยกจากกันไม่ได้ การตีความกฎหมายเป็นการให้ความหมายแก่ตัวบทกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่มีผลบังคับเป็นกฎหมาย การตีความกฎหมายนับว่ายังเป็นปัญหาถกเถียงทั้งทางวิชาการ ดังในกรณี คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ที่ผู้เขียนยกมาเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความกฎหมายมาเป็นกรณีศึกษา เพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอำนาจชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายและผลจากการตีความกฎหมาย (การวินิจฉัยชี้ขาด) ย่อมผูกพันองค์กรอื่นให้ต้องปฏิบัติตาม คำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2544 เรื่อง “ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัทน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งออกตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ” ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยซึ่งเป็นผู้ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎและคำสั่งทางปกครองที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นกฎและคำสั่งทางปกครองที่ออกเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติดังกล่าวให้อำนาจไว้ … Continue reading

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ.2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 ……………………………………………………                เนื่องจากวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและให้สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศวิทยาลัยตาปี เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  จึงออกประกาศวิทยาลัยตาปี  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554ดังนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยตาปี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา … Continue reading

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment