Category Archives: การเทียบโอนรายวิชา

องค์ความรู้ในการเที่ยบโอนรายวิชา

การเทียบโอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเทียบโอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2553

Posted in การเทียบโอนรายวิชา | Leave a comment

การเทียบโอนรายวิชาสาขาวิชาการบัญชี

การเทียบโอนรายวิชาสาขาวิชาการบัญชี

Posted in การเทียบโอนรายวิชา | Leave a comment

เทียบโอนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทียบโอนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in การเทียบโอนรายวิชา | Leave a comment