Category Archives: ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประสบการณ์จากอาจาย์ที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การคบเพื่อน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งต่างๆ เป็นต้น (1) ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพื่อน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ ต้องระมัดระวังเรื่องยาเสพติด ความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น (2) ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคอยตรวจสอบดู นักศึกษาบางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาเรื่องการเดินทาง ปัญหาเรื่องการปรับตัว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงอยู่ และการเรียนในห้องเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทเหมือนพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ หมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมและคอยช่วยเหลือ (3) ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งในการใช้จ่ายส่วนตัวและการเรียน บางคนมีโทรศัพท์มือถือ และใช้เครื่องสำอางตามแฟชั่น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ถ้าครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนได้จะเกิดปัญหา แม้ว่าจะมีกองทุน กยศ. ให้กู้ยืม … Continue reading

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน | Leave a comment

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา  จึงมีความจำเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคำนึงถึง สวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดผลเสียหาย แก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะนำนักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 4. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย แก่บุคคลหรือสถาบันใด 5. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและ มีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

Posted in การเรียนการสอน, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | Leave a comment

แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษาเป็นระเบียนสะสม และข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา นัดหมายนักศึกษา โดยจัดทำเป็นตารางที่จะให้นักศึกษาพบเป็นรายกลุ่มหรือบุคคล รวมทั้งสถานที่ที่จะให้พบ ในการให้คำปรึกษาให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องการให้คำที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด อื่นๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จและสถาบันมีชื่อเสียง  

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

อาจารย์ที่ปรึกษาควรรวบรวมและศึกษาเอกสารดังนี้ 1. คู่มือการบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Internet) 2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 3. คู่มือนักศึกษา 4. หลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 5. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของวิทยาลัย 6. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย (1) แบบทะเบียนประวัติของนักศึกษา (2) แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (3) สมุดบันทึกผลการเรียน 7. ตัวอย่างในใบสมัครและแบบคำร้องต่างๆ 8. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา 9. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษา 10. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยและชุมชนแวดล้อม 11. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน 12. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 13. อื่นๆ

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | Leave a comment

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2. มีความรับผิดชอบดี 3. ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4. มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 5. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 6. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 7. มีความเมตตากรุณา 8. ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว 9. มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาอาจารย์ที่ปรึกษา 10. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 11. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 12. มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา 13. มีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | Leave a comment