Monthly Archives: ธันวาคม 2011

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ.2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 ……………………………………………………                เนื่องจากวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและให้สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศวิทยาลัยตาปี เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  จึงออกประกาศวิทยาลัยตาปี  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554ดังนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยตาปี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา … Continue reading

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment