Monthly Archives: มกราคม 2012

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2. มีความรับผิดชอบดี 3. ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4. มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 5. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 6. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 7. มีความเมตตากรุณา 8. ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว 9. มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาอาจารย์ที่ปรึกษา 10. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 11. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 12. มีประสบการณ์ในหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา 13. มีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | Leave a comment