Monthly Archives: มิถุนายน 2012

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดความรู้ ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้วิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2555 คำสั่ง KM2555  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

อาจารย์ที่ปรึกษาควรรวบรวมและศึกษาเอกสารดังนี้ 1. คู่มือการบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Internet) 2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 3. คู่มือนักศึกษา 4. หลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 5. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของวิทยาลัย 6. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย (1) แบบทะเบียนประวัติของนักศึกษา (2) แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (3) สมุดบันทึกผลการเรียน 7. ตัวอย่างในใบสมัครและแบบคำร้องต่างๆ 8. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา 9. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษา 10. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยและชุมชนแวดล้อม 11. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน 12. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 13. อื่นๆ

Posted in ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | Leave a comment