Monthly Archives: เมษายน 2013

การสร้างผลงานทางวิชาการ

การสร้างผลงานทางวิชาการให้ประสบผลสำเร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้นั้นควรจะมีลักษณะดังนี้ การเลือกหัวข้องานวิจัยจากเรื่องที่ผู้ต้องการทำงานวิจัยสนใจ เช่นในเรื่องการเรียนการสอน เรื่องที่เป็นปัญหาในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เลือกหัวข้องานวิจัยจากเว็บไซต์ เวทีการประชุมงานวิชาการ และงานสัมมนาทางวิชาการ เลือกหัวข้องานวิจัยจากแนวโน้มของสังคมโลก  

Posted in งานวิจัย, งานวิชาการ | Leave a comment

เทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ยุคปัจจุบัน

จากเวทีเสวนา “เทคนิคการสอนและการสร้างผลงานทางวิชาการผ่านงานวิจัย” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสอนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ การสอนควรสร้างความเข้าใจในชั้นตอนของเนื้อหาและมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาควรมีการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจงานได้ง่าย ป้องกันการสับสนและเกิดความผิดพลาดจากการทำงาน มีการกระตุ้น จูงใจ นักศึกษาด้วยผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนและแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน การสร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างการเรียนทั้งในส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนโดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนและเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน เน้นทักษะในการปฏิบัติให้ก้บนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่นการนำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา สร้างความเข้าใจ โดยใช้การอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ในการตอบคำถามในแบบฝึกหัดหรือการบ้านเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับการปฏิบัติและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต แสดงวิธีการแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้เห็นในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ ตรวจงานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาและแจ้งผลย้อนกลับให้นักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด  

Posted in การเรียนการสอน, งานวิชาการ | Leave a comment