Monthly Archives: กรกฎาคม 2013

นโยบายและแผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยตาปีจัดทำแผนการจัดการความรู้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับการนำมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะวิชา บุคลากร และพัฒนางาน อันจะทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในภาระกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกสู่สังคม Download แผน KM 2556 มหาวิทยาลัย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2556

คำสั่งมหาวิทยาลัยตาปี ที่ 25/2556  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยตาปี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถาบัน(Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัยตาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังรายนามต่อไปนี้….. Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM มหาวิทยาลัยตาปี 2556

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment