Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี ร่วมส่งผลงานในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ความหลากหลายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่คณาจารย์และบุคคลการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งคิด วิจัย พัฒนา และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตีพิมพ์ในชื่อหนังสือ Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ใน หน้าที่ 310 – 313 นำเสนอโดย ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์  มหาวิทยาลัยตาปี Download  Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน เพื่อนำผลงานสู่เวทีระดับชาติของนักศึกษา

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) Community of Practice : CoP ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้: “แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเพื่อนำผลงานสู่เวทีระดับชาติของนักศึกษา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) การจัดการความรู้ : “แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Routine to Research : R2R การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) Community of Practice : CoP ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้: “Routine to Research : R2R ” การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา2559 Download ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การเขียนเอกสารบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ

สรุป ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) การจัดการความรู้ : ” แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนเอกสารบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download  ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

“Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students”

สรุปความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการความรู้: “Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students”คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2559 Download Using Unscripted Role Play to Improve Speaking Ability of EFL Thai Students  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment