คณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อกำกับติดตามส่งเสริมผลการดำเนินการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้
อาศัยอำนาจตามตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                          ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศ                      รองประธาน
 3. คณบดีคณะบัญชี                                                        กรรมการ
 4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                             กรรมการ
 5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   กรรมการ
 6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                              กรรมการ
 7. คณบดีคณะนิติศาสตร์                                                 กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ                       กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย                                         กรรมการ
 10. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ         กรรมการ
 11. นางสาวปัทมา ช่วยพิทักษ์                                          กรรมการเลขานุการ
 12. นางสาววิภาณี คลิ้งทอง                                              ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการติดตามส่งเสริมการจัดการความรู้มีดังนี้

 1. กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการทำงานของระบบการจัดการความรู้
 2. วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการทำงานแต่ละหน่วยงานด้านการจัดการความรู้
 3. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

Download  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามส่งเสริมการจัดการความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>